Máltai Lovagrend (KMFAP) Avatási Ceremónia - Chateu Béla Kastély / Szlovákia 2011. május 13-14
 

Valóságos ünnepség-sorozat volt a szlovákiai Chateau Béla kastélyban 2011. május 13–14. között. Az impozáns barokk kastély, amelyet káprázatosan felújítottak, minden feltétellel rendelkezik, ami szükséges a mai kor szerinti igényes vendéglátáshoz, s egyúttal tökéletes összhangban van a múlttal. A kastélyban található lovagi terem, vadászterem, több étterem, illetve rendkívül színvonalasan és stílusosan berendezett szállodai szobái vannak. Nem utolsó sorban van egy óriási rendezvényterme, amelynek befogadó képessége 400 fő. Ez a terem rusztikus falaival, berendezésével a lovagi kort idézi és itt, a Béla Hallban került sor a lovagavatásra is.

2011. május 13-án zajlott Sir Nuno Cosmelli és Ms. Claudia Sofia Ferreira lovagi esküvője és fiuk Rodrigo keresztelője. Erről a két eseményről, amelyre nagyszámú külföldi vendég érkezett főleg Afrikából, részletes beszámoló olvasható honlapunkon: www.kmfap.hu

Lovagi tanácskozás:

Szokás szerint az avatás előtti péntek délután lovagi tanácskozásra gyűltek össze a lovagjelöltek a kastély konferenciatermében, ahol a Lovagrend Nagymestere H.M.E.H. Prince José Cosmelli köszöntötte a megjelent lovagjelölteket, lovagokat és vendégeket, s tájékoztatást adott az elmúlt időszak eseményeiről. Külön köszönetet mondott a Magyar Nagyperjelségnek és a Szlovák Rendtartománynak (Bailiwick) nagyvonalú hozzájárulásukért és hatékony segítségükért az előző napi nagyszabású esküvő és keresztelő megszervezésében végzett óriási munkáért és a másnapi lovagavatás nagyszerű előkészületeiért. Továbbá méltatta azokat a személyeket, akik áldozatos munkával segítik a Lovagrendet céljai elérésében, tekintélyének növelésében, ez elvárt követelmény a Lovagrend minden tagjától.

Ezután a posztulánsok itt vehették át lovagjelölti diplomájukat, valamint kitüntetések és előléptetések bejelentésére is sor került. Zárszavában a Nagymester gratulált minden jelenlévőnek.

Lovagi virrasztás:

Hagyományosan lovagi virrasztáson un. „Watch of Arms” vettek részt a lovagjelöltek és lovagok a lovagavatás előestéjén, ennek helyszíne a kastély csodálatos vadászterme volt, amelyben sok vadászereklyét őriznek a kastély tulajdonosai. A lovagjelölteknek Rendünk vezetői beszéltek a lovagok kötelességéről, mai feladatairól, szóltak történelmi múltunkról, Rendünk erkölcsi alapelveiről és dicső elődeinkről. Bemutatásra kerültek a Rend szimbólumai, részletesen megmagyarázva milyen jelentéssel bír a Máltai Kereszt négy ága és nyolc csúcsa. A máltai kereszt története megtalálható Rendünk magyar honlapján: http://www.kmfap.hu/index.php?topic_id=55

A Máltai Lovagrend vezetői beszéltek az avatási ceremónia menetéről és a lovagi esküről!

„A lovaggá válás egy folyamat – mondta a Nagymester. Olyan kitüntetés, amelyet az ember életében, csak egyszer kap meg! Ezt a „kitüntetést” nem lehet levetni, ez nem olyan, hogy lemondok róla, ez a kitüntetés minden lovag „keresztje”, ezt nem csak illik „viselni”, hanem kötelesség is!”

Szó volt az avató kard szerepéről és a szokás kialakulásáról is! A kard kereszt formája is szimbolikus, tehát kifejezi mindazt, amire hivatott! A Rendnek és a Rendi Államnak van saját Himnusza, amely emlékeztet kötelességünkre, a világban elfoglalt helyünkre! A Rendi zászló a hovatartozás és összefogás hagyományos jelképe. Nem véletlen, hogy minden korban az egyik legfontosabb dolognak tartották a zászló védelmét, mi is így viszonyulunk e jelképhez. Az avatás során a zászló-csók kötelező, amellyel fogadalmunkat erősítjük meg és egyben „felesküszünk” erre a jelképre! A lovagi virrasztás zárszavaként a Nagymester úr közös meditációra hívta a lovagokat. A lovagjelöltek, lovagok és vendégek ezek után ültek a vacsora-asztalhoz.

LOVAGAVATÁS, azaz Invesztitúra:

Az ünnepségsorozat csúcspontja, a soha nem feledhető pillanat, külső szemlélőként is, de különösen életre szóló esemény az avatandó lovagjelölt számára, amelyre másnap, 2011. május 14-én, szombat délelőtt került sor.

A vendégek – a ceremónia kezdete előtt – megtekinthették a FEMERAID Slovakia „hadtestének” illusztris felvonulását, kiállított eszközeit, amelyek katasztrófahelyzetben kerülnek bevetésre.

Már a gyülekezés is izgalommal telt, mert új helyszínen voltunk, mindenki kereste a helyét és boldogan köszöntötték az újonnan érkezőket.

A meghívott vendégek, hozzátartozók már elfoglalták helyüket a zászlókkal és több száz szál virággal feldíszített Béla Hallban.

A ceremóniamesteri feladatokat Sir Dévai-Kovács Gyula, Máltai Lovag-nagytiszt látta el, ő vezette fel a menetet az avatáshoz! Felhangzott Lady Anna generál-ceremóniamester bevezetője és a terembe érkezők név szerinti bejelentése: először az avatandók, akik szmokingban, ünnepélyesen érkeztek helyükre, majd a már felavatott lovagok, őket a díszvendégek követték, majd Rendünk vezetői vonultak be, államtitkárok, miniszterek és végül a Rend legmagasabb vezetői.

Ezután következett az avató kard! A máltai Rend avató kardját Sir Dr. Bánó István Miklós máltai lovagparancsnok, a Ciprusi Kard és Csend Lovagrend avatási kardját Sir Dr. Milesz Sándor, nagykereszt lovagja hozta apródok kíséretében. Az apródok Damsel Bíborka és Damsel Klára voltak.

A bevonulás záróakkordja a szlovák nemzeti zászló, a magyar nemzeti zászló, a Máltai és Ciprusi Rend zászlajának érkezése volt. A zászlók beérkezéskor tisztelegtek a Nagymester előtt mindaddig, amíg a nemzeti himnusz elhangzott. Ezt cselekedte a Rendi zászlóvivő is a saját himnuszunk alatt.

A Nagymester köszöntő szavait követte az elhunyt lovagokról való megemlékezés és ima a betegekért az Ave Maria gyönyörű zenéjét hallgatva, Dáma Ágh Lívia, a Prágai Operaház világhírű szopránénekese tolmácsolásában. A Nagymester szokás szerint rövid beszédben üdvözölte a vendégeket, s a fordítás szövege szlovák és magyar nyelven a kivetítőkön volt olvasható. Majd az avatandókhoz szóló beszéd hangzott el, amelynek ugyancsak kivetítettük a fordítását. (Ezt a gyakorlatot követjük a jövőben is.)

Ezután következett ténylegesen a mindenki által várva várt Lovagavatási szertartás.

Lady Anna név szerint szólította az avatandókat, akik először az eskü szövegét írják alá, majd a Rendi zászló csókja következik és ezután járulnak a Nagymester elé. Ez idő alatt került sor az avatandó életútjának ismertetésére, erényei és érdemei felsorolására. A Nagymester az avató kard érintésével jelzi a lovaggá fogadást, majd a segítő lovagok felkötik a nyakkeresztet és vállára terítik a Rendi köpenyt. Ezekkel a szimbólumokkal felékesítve a Nagymester felemelkedésre szólítja a már avatott lovagot: „Kérlek állj fel, és fogadd lovagtestvéri ölelésemet!”

15 máltai és 1 ciprusi lovagjelölt avatására került sor, akik az alábbi 7 országból: Angola, Bosznia-Hercegovina, Kambodzsa, Portugália, Spanyolország, Szlovákia és Magyarország érkeztek.

Nem maradhattak el sem a kitüntetések, sem az előléptetések az elismerés kifejezéseként, hiszen a Rend vezetése figyelemmel kíséri lovagjai cselekedeteit, életét.

Lady Anna gondoskodott arról, hogy egy kis meglepetés is legyen a ceremónia keretei között. Sir Ján Culka, Ciprusi lovag a napokban ünnepelte házasságkötése 20. évfordulóját! Lady Anna a ceremónia előtt átvette a két, teljesen új jegygyűrűt, s felkérte Sir Ján-t és hitvesét, Andreát, hogy fáradjanak ki a Nagymester elé. A meglepődés moraja futott át a hallgatóságon, mert senki sem tudta mi következik. S amikor a kedves, szimpatikus házaspár egymás mellett állt, felkérte Monsignore Fabio Fabbri, pápai prelátust, hogy áldja meg az új jegygyűrűket, ezzel házasságukat is, és mint szokás, ezután ismét egymás ujjára húzták a megáldott gyűrűket. A feleség könnyeivel küszködve mondott köszönetet, de a sok megpróbáltatást látott férj is meghatódott. Óriási taps köszöntötte a házaspárt!

Természetesen a kitüntetések és elismerések is méltó helyre kerültek, mi több, Szlovákiában a Nagymester úr 2011. május 13-án kihirdetett dekrétuma értelmében a Szlovák Rendtartomány (Bailiwick of Slovakia) Szlovák nyelvi Perjelséggé lépett elő. Így hivatalosan is bejelentették a Szlovák nyelvi Perjelség megalakulását és Sir Czellárik Sándor kinevezését, mint a KMFAP Szlovák Perjele!

A döntést nemcsak a szlovák lovagok számának növekedése indokolta, hanem a rendtartomány vezetőinek és tagjainak az elmúlt két év során végzett kiemelkedő és áldozatos humanitárius tevékenysége. A magasabb szervezeti szintre történt emeléshez hozzájárult a számos magas színvonalú lovagi rendezvény is, különösen az első Szlovákiában rendezett lovagavatási ceremónia szervezésében való aktív részvétel a Chateau Béla helyszínen.

A Szlovák Perjel Sir Alexander Czellárik átvette a történelminek számító döntés dokumentumát, hiszen önálló Szlovák Perjelség eddig soha nem létezett, ezáltal létrejötte mérföldkő a Jeruzsálemi Szent János Rend több, mint 900 éves történetében. Fényképes beszámoló a kinevezésről:

http://www.kmfap.hu/index.php?article_id=431

A hivatalos szervezői csapaton kívül a rendezvény legfőbb segítői Lady Czellárik Mária és Sir Alexander Czellárik volt Szlovákiából! Odaadó munkával és jelentős anyagi segítséggel is támogatták az avatást.

Mielőtt a ceremónia befejeződött volna, a terem hatalmas ajtaján „belovagolt” Sir Dr. Kertész Ferenc – a KMFAP Lovasgárda parancsnoka, és engedélyt kért lovagi tornára, amelyen kihívta ellenfelét párbajra. Az engedélyt a Nagymester megadta a kora délutáni lovagi tornára!

A látványos esemény egy kis fegyverbemutatóval kezdődött, majd gyalogos összecsapással folytatódott. De a régi lovagi időkre emlékeztető lovas viadal volt az „igazi”, amikor a két lovag, lóval és fegyverrel egymásnak rontott, ami nem kis veszéllyel járt. Szerencsére a képzett és nagy gyakorlattal rendelkező lovasok küzdelme, bajvívása szerencsésen, baj nélkül ért véget.

Magisztrátusi kinevezések:

  • Sir Monsignore Szakál László pápai káplánt, Nagymegyer (Velky Meder – Slovakia) plébánosát a Máltai Lovagrend Magisztrátusi Káplánjává nevezték ki.

A kinevezésről szóló dekrétumot és diplomát ünnepélyes keretek között adta át a Lovagrend Nagymestere, H.M.E.H. Prince José Manuel de Veiga da Costa Cosmelli.

Sir Monsignore Ladislaus nagy népszerűségnek örvend a lovagrend tagjai között, akik gyorsan megszerették kedves és az emberekre nyitott, bizalmat sugárzó személyiségét.

A kinevezésről szóló fényképes hír honlapunkon található:

http://www.kmfap.hu/index.php?article_id=440

  • Rev. Monsignore Fabio Fabbri pápai prelátust, a KMFAP Olasz Nagyperjelét nevezték ki a Máltai Lovagrend Nagymesterének lelki vezetőjévé

Monsignore Fabio Fabbri, pápai prelátus, az Olasz Köztársaság Vatikánhoz akkreditált nagykövetségi tanácsosa, a KMFAP Olasz Nagyperjele, a SMOM Magisztrátusi káplánja megtiszteltetésnek értékelte és elfogadta a felkérést, mint a Máltai Lovagrend Nagymesterének személyes spirituális védnöke.

A kinevezésről szóló fényképes hír honlapunkon található:

http://www.kmfap.hu/index.php?article_id=445

Ceremonial Corps – a Ceremónia szervező testület megalakulása és tagjainak kinevezése:

  • Lady Popper Anna – a KMFAP Ceremonial Corps vezetője
  • Sir Sulányi Péter – a KMFAP Ceremonial Corps tagja
  • Lady Dr. Czellárik Mária – a KMFAP Ceremonial Corps tagja
  • Lady Macsári Erika – a KMFAP Ceremonial Corps tagja

A megalakulásról és kinevezésekről szóló dekrétumot ünnepélyes keretek között adta át a Nagymester. A ceremónia végén ebéd várta a vendégeket, majd gyors csomagolás és a szobákból való kijelentkezés következett.

S kora délután mindenki elbúcsúzott ettől a gyönyörű helytől, de csak rövid időre – mert határozott szándékunk oda visszatérni – s elindult a mintegy 70 km távolságra található Budapestre.

Itt került sor a már hagyományos Lovagi és Testőr Bálra a Hotel Marriott káprázatos panorámájú báltermében, ahol hajnalig tartó nagyszerű szórakozásban volt része a mintegy 150 fős vendégseregnek.